Statuten

Asociación Neerlandesa Holland Club El Teide Inschrijvingsnummer G1/S1/17277-11/TF dd 14-02-2011 Registro de Asociaciones, Santa Cruz de Tenerife - Statuten van de Holland Club El Teide 

 

HOOFDSTUK I DE VERENIGING IN HET ALGEMEEN 

1. De naam van de vereniging luidt: Hollandclub el Teide

2. De doelstelling van de vereniging 

- het versterken van de onderlinge band tussen de leden
- het onderhouden van de band met Nederland en het namens haar leden optreden bij gebeurtenissen van uitzonderlijk Nederlands belang
- het naar vermogen bijstaan van haar leden in materiële en immateriële aangelegenheden
- het stimuleren van een goede verstandhouding en een wederzijds begrip tussen haar leden en de bevolking van Tenerife. 

3. Activiteiten 

- het organiseren van sportieve en /of sociale bijeenkomsten
- het al dan niet feestelijk memoreren van belangrijke Nederlandse gebeurtenissen
- het ontplooien van (sociale) activiteiten; tussen de leden onderling én met de bevolking van Tenerife. 

4. De vestigingsplek van de vereniging 

De vereniging heeft als domicilie gekozen het Nederlandse Consulaat: Calle Villalba Hervás 5-2o in Santa Cruz. 

5. Het gebied waar de vereningsactiviteiten plaatsvinden 

Het gebied waarbinnen de vereniging haar activiteiten ontplooit is de Provincia Santa Cruz de Tenerife. 

 

HOOFDSTUK II DE ORGANEN VAN DE VERENIGING EN DE BESTUURSVORM 

6. De organen van de vereniging 

- De Algemene ledenvergadering

- Het bestuur. 

7. KenmerkenvandeAlgemeneLedenvergadering(ALV) 

- Het betreft het hoogste orgaan van de vereniging
- Er wordt minstens éénmaal per jaar vergaderd
- Wanneer tenminste 25 leden er om verzoeken wordt er een bijzondere ALV gehouden. 

8.Het organiseren van een Algemene Ledenvergadering 

- de voorzitter organiseert de ALV en stelt de agenda vast
- wanneer tenminste 25 leden dat wensen kunnen aanvullende punten aan de agenda worden toegevoegd. 

9. De manier waarop de ALV wordt georganiseerd 

De uitnodiging voor de ALV dient de betrokkenen ten minste 30 dagen vóór de vergaderdatum te bereiken.

10. De besluitvorming 

Voorstellen worden met een algemene meerderheid van stemmen aangenomen; als de stemmen staken wordt het betreffende voorstel als afgewezen beschouwd. 

11. De belangrijkste taken van de Algemene Ledenvergadering 

- het beoordelen en goedkeuren van het door het bestuur opgestelde beleidsplan

- het goedkeuren van de jaarrekening en de begroting 

- het goedkeuren van bestuurswisselingen

- het goedkeuren van statutenwijzigingen

- het benoemen van de kascommissie. 

12. Het nakomen van overeenkomste

De voorzitter en de secretaris van het bestuur voeren de in de ALV genomen besluiten uit. 

HET BESTUUR 

13. Wat is het bestuur 

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging en voert de door de vereniging genomen besluiten uit. Alleen leden van de vereniging kunnen deel uit maken van het bestuur. 

14. Welke eisen worden aan het bestuur gesteld 

- de leden moeten meerderjarig zijn
- de leden moeten van onbesproken gedrag zijn
- zij dienen zich te conformeren aan de bestaande wetgeving. 

15. Oproep voor een ALV; de agenda en het quorum 

- een vergadering van de ALV dient tenminste 30 dagen van te voren zijn gemeld
- ten minste éénmaal per jaar wordt er vergaderd
- om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen dient tenminste éénderde van de leden cq gemachtigden te participeren; besluiten worden met een meerderheid van de stemmen genomen.

Blijkt bij de opening van de vergadering dat de vereiste éénderde van de leden niet aanwezig is, dan wordt de vergadering gesloten en na één kwartier weer heropend. Vervolgens kunnen door de dan aanwezige leden rechtsgeldige besluiten worden genomen. 

16. De samenstelling van het bestuur; de zittingsduur en de vacatures 

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter een secretaris, een penningmeester en maximaal 3 leden. Bestuursleden worden voor een periode van 3 jaar benoemd; zij kunnen worden herkozen.
Een bestaande vacature kan door één der leden van de vereniging worden vervuld; in de eerstkomende ALV wordt het betreffende lid dan als bestuurslid benoemd. 

17. Het beëindigen van een bestuursfunctie 

Een bestuursfunctie kan als volg worden beëindigd:

- doordat het betrokken bestuurslid vrijwillig opstapt
- door ziekte of overlijden
- doordat de betrokkene geen lid meer is van de vereniging
- doordat het bestuurslid handelt in strijd met de wet
- doordat zijn bestuursperiode is beëindigd
- door een besluit van de ALV
- doordat de betrokkene een ernstig strafbaar feit heeft begaan. 

Het bestuur stelt de ALV op de hoogte dat een bestuurslid zijn taak heeft beëindigd en informeert de ALV over de achtergronden daarvan.

18. De bevoegdheden van het bestuur

In het algemeen kan worden gesteld dat het bestuur bevoegd is tot alle activiteiten die in overeenstemming zijn met de doelstelling van de vereniging.

Bijzondere bestuurstaken zijn:

 • er op toezien dat de besluiten van de ALV worden nageleefd
 • het voeren van een administratie
 • het maken van een huishoudelijk reglement en het toezien op de naleving ervan
 • het bijhouden van de ledenlijst
 • het ter beschikking hebben en houden van financiële en beleidsstukken, mede ten behoeve van de leden
 • de inning van de lidmaatschapsgelden
 • het voorbereiden van beleidsstukken en overige documenten waar de ALV kennis van of besluiten over moet nemen. 

19. De taken van de voorzitter 

De voorzitter wordt geacht: 

 •  de vereniging (wettelijk) te vertegenwoordigen
 • een bestuursvergadering en een ALV te convoceren
 • er op toe te zien dat de doelstellingen van de vereniging worden gehaald
 • de daarvoor in aanmerking komende documenten te ondertekenen
 • de interacties met maatschappelijke instanties te bewaken; een voorbeeld is het er op toezien dat bestaande subsidies worden verkregen
 • de bestuurstaken uit te voeren die niet aan een ander bestuurslid zijn toegewezen.

20. De taken van de vice-voorzitter 

De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid of ziekte; hij acteert
onder voorbehoud of op grond van het feit dat hij door de voorzitter is gemachtigd.

21. De taken van de secretaris

 • het (eventueel) concipiëren, voorbereiden en registreren van de besluiten van de ALV
 • het bijhouden van de ledenlijst de behandeling van de aanvraag en het registreren van nieuwe leden
 • het bijhouden van een overzicht van de voorraden van de vereniging
 • het bewaken van het archief van de vereniging
 • het verzenden van officiële documenten

22. De taken van de penningmeester

 • het beheren van het vermogen van de vereniging
 • het voorbereiden van financiële stukken
 • het geven van kwitanties; het betalen van rekeningen en het zorgen voor de inkomsten (contributies!) en uitgaven van de vereniging
 • het uitvoeren van de boekhouding.

23. De taken van de leden
De leden voeren de taken uit die aan hen zijn toebedeeld.

DE PROCEDURE BIJ VERKIEZINGEN EN DE VERTROUWENSKWESTIE

24. Het kiezen van het bestuur
Bestuursfuncties worden door leden vervuld op basis van een vrije en geheime verkiezing.

De oproep voor een of meer verkiezingen vindt plaats:

 • wanneer het mandaat van bestaande bestuursleden is beëindig
 • wanneer in een ALV de vertrouwenskwestie wordt gesteld
 • wanneer er sprake is van vacatures

25. Het benoemen van een kiescommissie en het vaststellen van termijnen
Wanneer de bestuurstermijn van één of meer bestuursleden is verstreken, of wanneer de vertrouwenskwestie is gesteld wordt er een uit 2 personen bestaande kiescommissie benoemd en worden er binnen 30 dagen verkiezingen uitgeschreven.
Bestaande bestuursleden kunnen geen deel uitmaken van de kiescommissie.
Indien zich geen vrijwilligers voor de kiescommissie melden, worden de leden van de kiescommissie door het bestuur benoemd.

26. De in acht te houden termijnen
De termijn tussen het uitschrijven van een verkiezingsbijeenkomst en de bijeenkomst zelf mag
niet langer zijn dan 30 werkdagen.

27. De vertrouwenskwestie
De vertrouwenskwestie wat betreft het bestuur moet door middel van een gemotiveerde notitie Worden verwoord en door tenminste éénderde van de leden worden ondersteund. Het bestaande bestuur blijft zijn functies uitoefenen totdat het nieuwe bestuur is benoemd.

 

HOOFDSTUK III DE LEDEN, DE TOELATINGSPROCEDURE EN HET VERLIES VAN HET LIDMAATSCHAP 

28. De leden

Van de vereniging kunnen lid zijn:
- natuurlijke personen die handelingsbekwaam zijn en geen strafblad hebben
- minderjarigen van tenminste 14 jaar, met schriftelijke toestemming van hun ouders of voogden
- rechtspersonen. 

29. De toelatingsprocedure 

Als iemand lid wil worden van de vereniging maakt hij of zij dat mondeling of schriftelijk kenbaar aan het bestuur. De voorzitter of de secretaris bevestigt dit verzoek en leidt het verzoek -tegelijk met de andere verzoeken- naar de ALV. 

30. Categorieën leden 

Categorieën leden zijn:

 • de stichters van de vereniging
 • gewone leden die later conform de in de statuten vastgelegde procedure tot de vereniging zijn toegetreden
 • ereleden: de leden die naar de mening van de ALV op een bijzondere wijze aan de ontwikkeling van de vereniging hebben bijgedragen. 

31. Rechten van de stichters van de vereniging 

Is in de situatie van de HC El Teide niet van toepassing. 

32. Plichten van de stichters van de vereniging 

Is in de situatie van de HC El Teide niet van toepassing. 

33. De ereleden 

Ereleden hebben het recht om deel te nemen aan de activiteiten van de vereniging; zij kunnen eveneens deelnemen aan vergaderingen en ze hebben stemrecht. 

34. Het verlies van het lidmaatschap van de vereniging 

Men verliest het lidmaatschap van de vereniging:

- door schriftelijke opzegging
- door een beslissing van een bevoegde instantie; een instantie die zoals in Hoofdstuk IV van deze statuten is vastgelegd bevoegd is om deze beslissing te nemen. 

 

HOOFDSTUK IV HET REGLEMENT: OVERTREDINGEN, SANCTIES PROCEDURES EN VOORSCHRIFTEN 

35. Algemene uitgangspunten 

Bij de uitoefening van de disciplinaire bevoegdheden dient men uit te gaan van de hoogte van de straf in verhouding tot de ernst van de begane overtreding. 

Nimmer kan iemand tweemaal worden gestraft voor dezelfde overtreding.
Ook dient men rekening te houden met de omstandigheden waaronder de overtreding is begaan; 

of er verzachtende omstandigheden zijn en of de overtreding eerder door anderen is begaan. Ook dient men na te gaan of degene die de overtreding heeft begaan, in het verleden voor andere overtredingen is gestraft. 

36. Overtredingen 

Overtredingen die voor een sanctie in aanmerking komen kunnen worden onderverdeeld in lichte, ernstige en zeer ernstige overtredingen. 

37. Zeer ernstige overtredingen 

Tot de zeer ernstige overtredingen moeten worden gerekend:

 • alle zeer ernstige handelingen die de doelstelling van de vereniging ondermijnen
 • handelingen die in strijd zijn met de statuten 
 • het zich niet houden aan afspraken die rechtsgeldig zijn genomen
 • het molesteren van de vergaderingen van de vereniging
 • het mondeling of schriftelijk uiten van onterechte kritiek, waardoor de goede naam van de vereniging op ernstige wijze wordt aangetast
 • het stelen van bezittingen van de vereniging
 • het bedreigen of verwonden van een lid van de vereniging
 •  het ten onrechte beschuldigen van een medelid van zaken die gelden als een zeer ernstige overtreding
 • het zich niet houden aan sancties die zijn opgelegd vanwege het begaan van zeer ernstige overtredingen
 • in het algemeen: het vertonen van asociaal gedrag dat als zeer ernstig kan worden beschouwd.

38. Ernstige overtredingen
Als ernstige overtredingen kunnen worden beschouwd:

 • het zich niet houden aan sancties die in het kader van een ernstige overtreding zijn opgelegd 
 • het op ernstige wijze het imago van de vereniging schaden
 • het aansporen van leden om een ernstige overtreding te begaan
 • het begaan van een ernstige fout
 • het niet uitvoeren van een besluit (besluiten) dat door de vereniging rechtsgeldig is genomen
 • in het algemeen: het vertonen van asociaal gedrag dat als ernstig kan worden beschouwd.

39. Lichte overtredingen
De volgende overtredingen worden als licht beschouwd: 

 • het driemaal niet deelnemen aan vergaderingen van de vereniging
 • het bij herhaling niet betalen van het lidmaatschapsgeld ná hiertoe via een aanmaning te zijn uitgenodigd
 • het verstoren van bijeenkomsten op een niet ernstige wijze
 • het aansporen van leden om een lichte overtreding te begaan
 • het zich op een niet ernstige wijze niet houden aan hetgeen statutair is voorgeschreven
 •  in het algemeen: het vertonen van asociaal gedrag dat als niet ernstig kan worden beschouwd.

40. Overtredingen, begaan door één of meer bestuursleden

Als zeer ernstige overtredingen worden beschouwd:

 • het organiseren van een ALV op een wijze die strijdig is met hetgeen wettelijk is voorgeschreven
 • het op onterechte wijze aanwenden van gelden en bezittingen van de vereniging
 • het misbruiken van de autoriteit en de onrechtmatige toepassing van bevoegdheden
 • grove nalatigheid wat betreft de uitoefening van de bestuursfunctie
 • de afwezigheid bij drie of meer bestuursvergaderingen zonder opgaaf van reden.

Als ernstige overtredingen worden beschouwd:

 • het niet verschaffen aan de leden van de documentatie waarop zij recht hebben of waarom zij hebben gevraagd (statuten; huishoudelijk reglement; verslagen van vergaderingen e.d.)
 • het de leden niet mogelijk maken om informatie in te zien waarop die leden recht hebben
 • een houding van nalatigheid of verwaarlozing met als gevolg dat een ernstige overtreding daarvan het gevolg is.

Als lichte overtredingen worden beschouwd:

 • nalatigheid in niet ernstige aangelegenheden
 • het nalatig zijn wat betreft de oproep voor een ALV
 • een niet correct gedrag bij de uitoefening van zijn functie
 • het zonder voorafgaande kennisgeving niet aanwezig zijn bij een bestuursvergadering.

41. De sancties
Wanneer er sprake is van zeer ernstige overtredingen, zoals die in paragraaf 37 zijn genoemd, wordt het betrokken lid geschorst dan wel vervalt het recht op het lidmaatschap van de vereniging. 

Is er sprake van een ernstige overtreding, zoals aangeduid in paragraaf 38, wordt hetbetrokken lid geschorst voor een periode van een maand of een jaar.

Is er sprake van een lichte overtreding, dan wordt het betrokken lid berispt resp.dan wordt dat lid geschorst voor een korte periode. Bij de overtredingen van bestuursleden, zoals die in paragraaf 40 zijn aangeduid, wordt het betrokken bestuurslid geroyeerd wanneer er sprake is van een zeer ernstige overtreding. Bij ernstige of lichte overtredingen vindt er een schorsing plaats met een duur die afhankelijk is van de ernst van de overtreding. 

42. De bij sancties te volgen procedure 

Wanneer er sancties worden toegepast zoals is de voorgaande artikelen aangegeven, wordt er een commissie benoemd en er wordt een dossier aangelegd over de kwestie. 

De betrokkene wordt - conform het in artikel 31 gestelde- in staat gesteld om mondeling dan wel schriftelijk verweer te voeren alvorens de disciplinaire maatregel wordt opgelegd. 

Tenslotte wordt de betrokkene schriftelijk geïnformeerd over de aard van de geconstateerde overtreding alsmede de sanctie die dientengevolge wordt opgelegd. 

De genoemde schriftelijke informatie is in eerste instantie voorlopig, omdat de betrokkene zich vervolgens nog kan wenden tot de ALV om daar alsnog in beroep te gaan. 

Na de behandeling in de ALV wordt de opgelegde sanctie definitief. 

43. De verjaring 

De begane overtredingen verjaren na één jaar, ingaande de dag waarop de betrokken sanctie van kracht geworden is. 

 

HOOFDSTUK V DE ADMINISTRATIE EN DOCUMENTATIE 

44. De administratie en de boekhouding 

De vereniging dient te beschikken over een register waarin de leden zijn geadministreerd. Ook dient er een boekhouding te worden gevoerd waaruit de financiële situatie van
de vereniging blijkt.Ook dienen de verslagen van vergaderingen (ALV en bestuursvergaderingen) te worden gearchiveerd.

In die verslagen dient tenminste te worden vastgelegd:

 • de rechtsgeldig genomen besluiten
 • een samenvatting van de besproken onderwerpen
 • het resultaat van gehouden stemmingen. 

45. Het recht van het raadplegen van registers en de boekhouding 

Het bestuur is gehouden om registers en de boekhouding te bewaren en moet leden die daarom vragen binnen 10 dagen inzage verstrekken in deze documentatie. 

 

HOOFDSTUK VI HET ECONOMISCHE MODEL VAN DE VERENIGING 

46. Het vermogen van de vereniging 

De vereniging heeft per ultimo 2010 een vermogen van circa € 8.000,-. 

47. De verslagleggingperiode 

De verslagleggingperiode is één jaar, beginnende op 1 januari en eindigend op 31 december. 

48. De inkomstenbronnen 

De inkomstenbronnen van de vereniging zijn:

 • de lidmaatschapsgelden van de leden
 • opbrengsten van advertenties; subsidies; schenkingen; erfenissen en legaten - opbrengsten van roerende of onroerende zaken
 • overige inkomstenbronnen. 

 

HOOFDSTUK VII STATUTENWIJZIGING EN WIJZIGINGEN IN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

49. Statutenwijziging 

Wanneer omstandigheden binnen de vereniging zulks vereisen kunnen de statuten worden aangepast; de wijzigingen moeten door de ALV met een meerderheid van de stemmen worden goedgekeurd. 

50. Richtlijnen met betrekking tot het huishoudelijk reglement. 

De statuten kunnen worden geconcipieerd mede op basis van richtlijnen die in het huishoudelijk reglement zijn vastgelegd. Deze richtlijnen dienen met een meerderheid van stemmen door de ALV zijn goedgekeurd. 

 

HOOFDSTUK VIII HET OPHEFFEN VAN DE VERENIGING 

51. De gronden voor de opheffing 

De vereniging kan worden opgeheven:

- op grond van een gerechtelijke uitspraak 

- op grond van een besluit van een buitengewone Algemene Ledenvergadering 

- om redenen zoals vastgelegd in artikel 39 van de Código Civíl. 

52. De opheffingscommissie 

Wanneer de bijzondere ALV het besluit tot ontbinding van de vereniging heeft genomen wordt een commissie benoemd om dit besluit uit te voeren. 

De commissie is gehouden om:

 • te waken over de bezittingen van de vereniging 
 • de lopende activiteiten af te sluiten en nieuwe activiteiten, die voortvloeien uit de opheffing van de vereniging te ontplooien
 • de vorderingen die de vereniging heeft te innen
 • de eigendommen van de vereniging af te stoten en de schuldeisers te betalen
 • de overgebleven bezittingen te verkopen en de opbrengst daarvan te schenken aan Amnesty International
 • er voor te zorgen dat de vereniging wordt verwijderd uit het Register van Verenigingen. 

 

SLOTBEPALING 

Deze statuten zijn goedgekeurd op 14 februari 2011
Alle pagina’s van deze statuten zijn in de kantlijn van de bladen geparafeerd door: 

 

De voorzitter, De secretaris, 

Holland club Tenerife